Obecnie ogranizujemy darmowe kursy masażu dla osób bezrobotnych z całej Polski:

- kurs masaży oraz terapii orientalnych Zobacz więcej
- kurs masaży oraz terapii medycznych Zobacz więcej

Mapa z adresem Twojego Urzędu Pracy        Serdecznie zapraszamy na kursy osoby bezrobotne, niepełnosprawne, a także korzystające ze wsparcia Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz innych instytucji.
        Udział Państwa w kursie może zostać sfinansowany przez odpowiednie instytucje, działające na terenie całego kraju.

Zamieszczamy niektóre informacje związane z uzyskaniu finansowego wsparcia w postaci pokrycia przez odpowiednią instytucję kosztów kursu, oraz wskazówki dotyczące działań jakie należy w tym celu podejmować.


Finansowanie kursu przez Urząd Pracy


        Finansowanie przez Urzędy Pracy szkoleń (które odbywają się w formie kursów) ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób poszukujących pracy w celu zwiększenia ich szansy na podjęcie zatrudnienia lub rozpoczęcia przez nie działalności gospodarczej.

Szkolenia finansowane przez Urzędy Pracy skierowane są do:
1.osób bezrobotnych,
2.osób niepełnosprawnych zarejestrowane jako poszukujące pracy (niepozostające w zatrudnieniu),
3.innych osób poszukujących pracy, które np. będących w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, osób pow. 45 lat pracy).

Podstawowe formy organizacji szkoleń
1. Szkolenia grupowe – organizowane zgodnie z planem szkoleń dla osób bezrobotnych i innych osób uprawnionych;
2. Szkolenia indywidualne - organizowane dla pojedynczych osób na ich wniosek, zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia.


Podstawowe formy organizacji szkoleń
1. Szkolenia grupowe – organizowane zgodnie z planem szkoleń dla osób bezrobotnych i innych osób uprawnionych;
2. Szkolenia indywidualne - organizowane dla pojedynczych osób na ich wniosek, zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia.

Podstawa prawna: Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177, poz. 1193)


Procedura ubiegania się o finansowanie szkoleń przez Urząd Pracy

1. Osoba ubiegająca się o finansowe wsparcie z Urzędu Pracy musi posiadać status osoby bezrobotnej.
2. Złożyć odpowiedni wniosek (patrz poniżej) stosowny do swojej osoby:

  • Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę niepełnosprawną poszukująca pracy niepozostającą w zatrudnieniu.
  • Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną.
  • Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez pracownika oraz osobę wykonującą inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat lub powyżej.


W treści wniosku należy:

- wskazać nazwę szkolenia (kursu),
- podać informacje o Wnioskodawcy (osobie bezrobotnej),
- uzasadnić celowość odbycia wskazanego szkolenia,

Ważne !!! Dodatkowo do wniosku wskazane jest aby dołączyć:
1. Jeden z dwóch wymienionych poniżej załączników (zwiększają szanse pozytywnego rozpatrzenia wniosku):

  • Załącznik nr 1. Uzasadnienie celowości szkolenia – uprawdopodobnienie zatrudnienia (załączamy go wówczas gdy mamy po kursie możliwość zatrudnienia przez pracodawcę).
  • Załącznik nr 2. Uzasadnienie celowości szkolenia – oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej po ukończeniu szkolenia (jeżeli po ukończeniu szkolenia planujemy podjęcia działalności gospodarczej).

2. Informację o wskazanym szkoleniu, uwzgledniającą:
  • nazwę i termin szkolenia,
  • nazwę i adres wskazanej instytucji szkoleniowej posiadającej wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy,
  • koszt szkolenia,
  • inne istotne informacje o wskazanym szkoleniu.

Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Pracy jego rozpatrzenie może trwać max 30 dni (w tym czasie jest opiniowany przez doradcę zawodowego oraz specjalistę ds. rozwoju zawodowego, a ostateczną wiążącą decyzję podejmuje Dyrektor Urzędu Pracy).

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Wnioskodawca (osoba bezrobotna) kierowana jest na kurs.Kursy masażu dla osób bezrobotnych

Jako profesjonalny ośrodek edukacyjny współpracujemy z różnymi instytucjami w celu świadczenia naszych usług - kursów masażu dla wszystkich potrzebujących i zainteresowanych osób. Z tej racji wśród naszych kursów znajduja się także darmowe, przeznaczone dla określonych grup osób.

Kursy masażu dla osób bezrobotnych finansowane ze środków Urzędów Pracy

kursy masażu dla osób bezrobotnychWspółpraca z Urzędami Pracy pozwala nam na świadczenie DARMOWYCH kursów masażu w róznym zakresie, przede wszystkim podstawowym, ale także i doskonalących warsztat masażysty. Dzięki zdobytym w naszym ośrodku kwalifikacjom, osoby bezrobotne mogą nabyć pożądane na rynku pracy umiejętności i znaleźć pracę w zawodzie masażysty, rehabilitanta i wszędzie tam, gdzie wymagane jest posiadanie umiejętności profesjonalnego masażu.

Kursy masażu dla osób niepełnosprawnych

kursy masażu dla osób niepełnosprawnychWspółpraca z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) polega na świadczeniu usług edukacyjno-szkoleniowych osobom niepełnosprawnym, dzięki czemu nabywają one umiejętności zawodowe do wykonywania masażu różnymi dostępnymi technikami. Masaż jest umiejętnością specyficzną, w ktorej osoby niepełnosprawne mogą na równi konkurować z osobami pełnosprawnymi, osiągając na tym polu dzialalności znaczne sukcesy zawodowe.

Dzięki podpisanym umowom z PFRON możemy cyklicznie świadczyć usługi szkoleniowe - kursy masażu - dla osób niepełnosprawnych w różnych miastach Polski. Wystarczy spojrzeć na nasz harmonogram kursów, bądź skontaktować się z nami drogą elektroniczną lub telefonicznie.