Centrum Sztuki masażu

501 027 884

cdm.kursymasazu@gmail.com

Regulamin

Regulamin
Regulamin Sklepu Internetowego

Sklep internetowy prowadzony jest przez:
Centrum Doskonalenia Masażu z siedzibą w Białymstoku,
15- 252 Białystok ul. Lwowska 15,

REGON 122759288, NIP 5423003824

Nr konta bankowego: 60 2490 0005 0000 4000 8739 8968

Płatność za granicą:

PL 60 2490 0005 0000 4000 8739 8968

Do zakupu książki nie jest potrzebne zarejestrowanie się !
Zakup w sklepie, rejestracja oraz logowanie się do systemu oznacza akceptacje
regulaminu:
§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w księgarni internetowej, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24 . Przedmiotowe usługi świadczy PayPro SA 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 779 236 98 87, REGON 301345068 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł, wpłacony w całości

§2 Rejestracja / nie ma obowiązku
1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta. Instrukcja rejestracji ilogowania, załącznik nr 3.

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym , jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne i nie jest obowiązkowa do złożenia
zamówienia.

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym lub za pośrednictwem Wsparcia Klienta.

§3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
1. Logowanie odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).

2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego oraz zamieszczać Materiały w księgarni Internetowej, które nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego, w której zostały zamieszczone – nie merytoryczne lub nie na temat wpisy, lub recenzje, materiały o charakterze promującym, lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego w której zostały zamieszczone – wpisy, recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone, nie mogą
reklamować lub promować cudzych usług, produktów lub przedsiębiorstwa).

3. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału w sklepie internetowym:
4. Centrum Doskonalenia Masażu uprawnione jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach księgarni Internetowej naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu.

Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.

5. Centrum Doskonalenia Masażu uprawnione jest do usuwania ze Sklepu Internetowego materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym.

6. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sklep Internetowy nie stanowi narzędzia do
utrwalania i przechowywania Materiałów. Centrum Doskonalenia Masażu nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych księgarniInternetowej i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Klienta.

7. New Space, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Materiałów zamieszczonych przez Klientów w księgarni internetowej. W przypadku gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w księgarni Internetowej narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, należy poinformować o tym Centrum Doskonalenia Masażu za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta wskazując adres internetowy, pod którym  dostępny jest dany Materiał w ramach księgarni internetowej oraz informując, na czym polega naruszenie. W przypadku gdy dany Materiał naruszać będzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, New Space niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim.

8. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu księgarni internetowej mogą być zgłaszane Centrum Doskonalenia Masażu za pośrednictwem Wsparcia Klienta.

9. Zgłoszenia będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

10. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy: 

a) loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w księgarni internetowej jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta; 

b) jednorazowego kodu, który umożliwia odbiór zamówienia opłaconego z góry. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa Centrum Doskonalenia Masażu oraz podmioty prowadzące nie ponoszą odpowiedzialności za wydanie zamówienia osobom, które przedstawiły dane umożliwiające odbiór zamówienia. Przekazanie kodu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wydanie zamówienia osobie, która kod posiada;

§ 4 Informacje o produktach
1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie księgarni internetowej stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych księgarni internetowej :
a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

2. Centrum Doskonalenia Masażu zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Promocje w księgarni internetowej nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 5 Warunki realizacji zamówień
1.W celu złożenia zamówienia należy:
a) zalogować się do Sklepu Internetowego lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;
b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
c) wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);
d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.
e) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
f) wybrać formę płatności;
g) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze”, w zależności od wyboru formy płatności;

2. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest Ebook w postaci pliku, Klient może pobrać go na swoje urządzenie elektroniczne lub plik zostanie wysłany na mail klienta.

3. Złożenie zamówienia przez
Klienta oznacza złożenie Centrum Doskonalenia Masażu oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

4. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Centrum Doskonalenia Masażu zamówienia złożonego przez Klienta. .Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Centrum Doskonalenia Masażu i o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 powyżej. 3. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Centrum Doskonalenia Masażu nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Centrum Doskonalenia Masażu poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, New Space może zaproponować Klientowi:
a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Centrum Doskonalenia Masażu będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Centrum Doskonalenia Masażu będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

6. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Centrum Doskonalenia Masażu), Centrum Doskonalenia Masażu dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w regulaminie.

7 W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Centrum Doskonalenia Masażu), Centrum Doskonalenia Masażu może anulować zamówienie w całości.

8. W przypadku anulowania zamówienia, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Centrum Doskonalenia Masażu zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

9. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Centrum Doskonalenia Masażu nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 6. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia
1. W przypadku złożenia zamówienia przez zarejestrowanego Klienta gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:
2. a) podczas odbioru przedmiotu zamówienia we wskazanym przez Klienta – gotówką, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Centrum Doskonalenia Masażu. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w Księgarni
Internetowej
3. b) podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Pocztę Polską lub firmę kurierską – gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w księgarni internetowej ;
4. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.

§ 7. Czas realizacji zamówień
1. Centrum Doskonalenia Masażu zamieszcza na stronie internetowej księgarni internetowej przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów i wynosi w przypadku braku terminu dostawy przy produkcie 14 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.

2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres, lub do wybranego przez Klienta.

3. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

4. Centrum Doskonalenia Masażu nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego, lub niepełnego adresu dostawy.

§ 8. Warunki reklamacji
1. Centrum Doskonalenia Masażu jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Magazynu (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem zwykłym lub paczką ekonomiczną). W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Centrum Doskonalenia Masażu niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na
wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub
obniżenia ceny Centrum Doskonalenia Masażu zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Centrum Doskonalenia Masażu i z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Centrum Doskonalenia Masażu za nabycie danego produktu.

§ 9. Warunki gwarancji
1. Produkty sprzedawane przez Centrum Doskonalenia Masażu mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Centrum Doskonalenia Masażu nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. W przypadku bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt z Wsparcia Klienta.2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
2. a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Centrum Doskonalenia Masażu może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Centrum Doskonalenia Masażu;

§ 10. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:
2. a) kontaktując się z Wsparcia Klienta;
3. b) jeżeli istnieje taka możliwość to samodzielnie anulując zamówienie na stronie księgarni internetowej
4. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w księgarni internetowej w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:
– od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),
– od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):
2. a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
3. b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4. c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5. d) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
6. e) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
7. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej .
8. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Centrum Doskonalenia Masażu produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Centrum Doskonalenia Masażu zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami regulaminu.
9. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.7. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Centrum Doskonalenia Masażu, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części:
10. b) po odebraniu przesyłki dostarczonej Pocztą Polską lub kurierem – w terminie wskazanym. Wówczas produkty, co do których Konsument odstąpił od umowy, należy odesłać do Magazynu .
11. Centrum Doskonalenia Masażu nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§ 11.Zwrot należności Klientom
1. Centrum Doskonalenia Masażu dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
2. a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
3. b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
4. c) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
5. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Centrum Doskonalenia Masażu może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Centrum Doskonalenia Masażu dokona zwrotu pieniędzy na:
7. a) rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone:
– z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej;
– przy odbiorze u kuriera lub na poczcie
8. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Centrum Doskonalenia Masażu nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Centrum Doskonalenia Masażu numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Centrum Doskonalenia Masażu takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Centrum Doskonalenia Masażu nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem
podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku
bankowego.

§ 12.Promocje
1. Na stronach księgarni internetowej mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:
2. a) promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;
3. b) promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji.
4. c) pakiety promocyjne – przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt. Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji;
5. d) zestawy promocyjne – przy zakupie (wyłącznie na stronie produktowej) zestawu promocyjnego, składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich.
6. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.4. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.5. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane w Magazynie.6. W przypadku braku w Magazynie któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, Centrum Doskonalenia Masażu
poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
7. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w regulaminie, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.8. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami
regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

§ 13. Dane osobowe
1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Centrum Doskonalenia Masażu danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta lub w procesie składania zamówienia bez rejestracji w księgarni internetowej , w procesie korzystania z księgarni internetowej, w tym dokonywania zakupów w księgarni internetowej. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Centrum Doskonalenia Masażu danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Centrum Doskonalenia Masażu usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w księgarni internetowej .2.
Centrum Doskonalenia Masażu przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w księgarni internetowej, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w regulaminie, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”) lub
poprzez zgłoszenie od Wsparcia Klienta.4. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 2 regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

§ 14 Postanowienia końcowe
1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach księgarni internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Centrum Doskonalenia Masażu dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach biblioteki internetowej były na najwyższym poziomie, jednakże Centrum Doskonalenia Masażu nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności

księgarni internetowej w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy księgarni internetowej .

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie księgarni internetowej nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w regulaminie, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy.

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

7. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Centrum Doskonalenia Masażu statystyk swojej obecności i aktywności w księgarni internetowej. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.

9. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług księgarnia internetowa korzysta z informacji
zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z księgarni internetowej . Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.

10. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Centrum Doskonalenia Masażu są rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Centrum Doskonalenia Masażu.11. Centrum Doskonalenia Masażu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmianaregulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Centrum Doskonalenia Masażu, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie księgarni internetowej zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

Załącznik nr 1
Zasady sprzedaży Ebooków w formie plików cyfrowych w Sklepie Internetowym

1. W przypadku zakupu Ebooka, który po zakupie zapisywany jest na koncie Klienta w ramach księgarni internetowej , Klient nie jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych w formularzu zamówienia, aby zamówienie zostało zrealizowane. Ze względu na funkcjonalność księgarni internetowej wypełnienie formularza jest konieczne do realizacji zamówienia, jednakże Klient może wypełnić formularz dowolnym ciągiem znaków.
1. Na Stronie produktowej każdego Ebooka księgarnia internetowa zamieści informację określającą zakres licencji, w tym w szczególności:
2. a) liczbę urządzeń, na których Ebook może zostać otwarty;
3. b) możliwość drukowania i kopiowania Ebooka.
4. W przypadku zamówienia jednocześnie Ebooka/ów i produktów innego rodzaju zamówienie zostanie podzielone na zamówienie dotyczące Ebooka/ów oraz zamówienie dotyczące produktów innego rodzaju. Każde z zamówień zostanie zrealizowane odrębnie.6. Na stronie ma miejsce weryfikacja geolokalizacyjna. Centrum Doskonalenia Masażu sprawdza, z jakiej lokalizacji (kontynentu, kraju, województwa i miejscowości) Klient składa zamówienie. W przypadku, w którym w danej lokalizacji sprzedaż danego produktu jest zabroniona, Klient nie będzie mógł złożyć zamówienia na dany produkt i zostanie mu wyświetlony odpowiedni komunikat. Informacje dodatkowe dotyczące geolokalizacji będą zamieszczone na stronie w sekcji „POMOC”.

§ 2 Warunki realizacji zamówienia
1. Zamówienie zawierające Ebooki zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Centrum Doskonalenia Masażu od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności.2. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Centrum Doskonalenia Masażu prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta, która zawierać
będzie:
2. a) potwierdzenie otrzymania płatności;
3. b) informacje odnośnie sposobu pobrania Ebooka.
4. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Centrum Doskonalenia Masażu poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku dokonania przez Klienta uprzedniej płatności za takie zamówienie, Centrum Doskonalenia Masażu dokona zwrotu wpłaconych środków.

§ 3 Odstąpienie od umowy
1. Konsument ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu pobrania Ebooka z księgarni internetowej . Centrum Doskonalenia Masażu zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu.
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Centrum Doskonalenia Masażu o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

§ 4 Zasady korzystania z Ebooków
1. Zakupione i opłacone Ebooki można pobrać klikając na przycisk „Pobierz” znajdujący przy produkcie. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik w formacie PDF.
2. W przypadku Ebooka składającego się z więcej niż jednego pliku, wyświetlona zostanie lista plików do pobrania.4. Do pobrania pliku chronionego DRM niezbędne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Digital Editions.5. Zaleca się zapisywanie Ebooków na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu. Centrum Doskonalenia Masażu nie świadczy usługi przechowywania zakupionych Ebooków w Sklepie Internetowym , zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania Ebooków na odrębnym nośniku pamięci.6. Wszystkie Ebooki oferowane przez Sklep Internetowy są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w licencji.7. Klient ma prawo korzystać z Ebooków wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.8. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
3. a) rozpowszechniania Ebooków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach;
4. b) utrwalania lub zwielokrotniania Ebooków w celu ich rozpowszechniania;
5. c) komercyjnego wykorzystywania Ebooków w jakikolwiek sposób.
6. Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z Ebooków w sposób niezgodny z prawem, regulaminem oraz postanowieniami licencji.

§ 5 Reklamacje
1. Klient może zgłosić reklamacje do Wsparcia Klienta, w szczególności w przypadku, gdy:
2. a) zakupiony Ebook okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się;
3. b) w ciągu 2 (dwóch) dni od dokonania zapłaty za Ebook nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.
4. Centrum Doskonalenia Masażu ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowy 

Kliknij i oceń